Elinstallationsreglerna

Ellagen 2016:732.
Denna lagen trädde i kraft den 1 Juli 2017.

2 § Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning för produktion, överföring eller användning av el med de särskilda föremål som finns i anläggningen och som behövs för driften av den.

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och 2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada

19 § Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att 1. det fortlöpande kontrolleras att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och 2. arbete som utförs på eller i anslutning till utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Straff

48 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1. en skyldighet som en innehavare av starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning har enligt 6 eller 19 §, 2. krav för att få utföra elinstallationsarbete enligt 27 §, eller 3. ett förbud enligt 43 § första stycket 3.

49 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. bryter mot skyldigheten att ha auktoriserad elinstallatör enligt 23 §, 2. bryter mot skyldigheten att ha egenkontrollprogram enligt 24 § 1, 3. utför elinstallationsarbete utan att ha gjort anmälan enligt 25 §, eller 4. bryter mot ett säkerhetskrav i 16, 17 eller 18 § eller en föreskrift som meddelats med stöd av 47 § 5, 6 eller 7.

Med Er Hjälp kan du vara trygg

Vi är ett auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på nedanstående punkter:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallationen AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas U/B